• شماره حساب DEMO
 • میزان حساب DEMO
 • سرمايه گذاری DEMO
فهرست پیگیریها
بازگشت:٪
مبلغ
بازگشت:٪
پرداخت هدف-
-
سرمایه گذاری باز / بسته
شما هیچ گونه سرمایه گذاری باز ندارید
در مجازی در دسترس نیست
در زیر می توانید ابزار های مالی که برای تجارت در نرم افزار گوازی در دسترس می باشند را پیدا کنید
نماد ابزار های مالی دوره معاملاتی (فصل زمستان) دوره معاملاتی ( فصل تابستان)
باز کردن
یکشنبه - جمعه
(زمان GMT)
بستن
دوشنبه - جمعه
(زمان GMT)
باز کردن
یکشنبه - جمعه
(زمان GMT)
بستن
دوشنبه - جمعه
(زمان GMT)
AUDUSD Australian Dollar - US Dollar 22:05 hrs 21:45 hrs 21:05 hrs 20:45 hrs
CADUSD Canadian Dollar - US Dollar
CHFUSD Swiss Franc - US Dollar
EURUSD Euro - US Dollar
GBPUSD British Pound - US Dollar
JPYUSD Japanese Yen - US Dollar
GOLD Gold 23:05 hrs 21:45 hrs 22:05 hrs 20:45 hrs
DOW JONES* Dow Jones Index 23:05 hrs 21:05 hrs 22:05 hrs 20:05 hrs
CRUDE OIL* Light Sweet Crude Oil 23:05 hrs 21:45 hrs 22:05 hrs 20:45 hrs
٭لازم به ذکر است که برای صرفه جویی در نور روز زمان بین ایالات متحده وکشورهای عضو اتحادیه اروپا متفاوت است در نتیجه ممکن است در این کشورها زمان بازکردن و زمان بستن ذکر شده با جدول بالا متفاوت باشد اطلاعیه برای اینگونه اختلاف هابه صورت دیجیتال در وب سایت ما ارائه و نمایش داده می شود

I. روش کلاسیک

روش کلاسیک بر روی انتخاب جهت نماد پایه گذاری شده است٫ پرداخت از پیش تعیین شده است و به رسیدن سطح هدف و یا ریسک پایه گذاری شده است

 • اگر قیمت بازار یک نماد به سطح هدف برسد٫ پرداخت از از پیش تعیین شده اعتبار حساب کاربر می شود
 • اگر قیمت بازار یک نماد به سطح ریسک برسد قبل از رسیدن سطح هدف٫ هیچ گونه پرداختی در حساب صورت نمی گیرد

اگر سرمایه گذاری باز قبل از رسیدن سطح ریسک و یا سطح هدف بسته شود٫ مبلغ معین اعتبار حساب کاربر می شود.پرداخت اشاره شده در پنجره ( سرمایه گذاریهای باز) در زیر قسمت ( پرداخت) منعکس می شود

a) باز کردن یک سرمایه گذاری

برای باز کردن سرمایه گذاری٫ موارد زیر را باید انتخاب کنید:

 1. نماد
 2. بازگشت%:
 3. مبلغ سرمایه گذاری
 4. گزینه های مسیر /جهت

گزینه های مسیر /جهت بالا زمانی که انتظار می رود که قیمت بازار یک نماد افزایش می یابد و پایین زمانی که انتظار می رود که قیمت بازار یک نماد کاهش می یابد

نکته:تمامی سرمایه گذاری ها به روش کلاسیک مورد استفاده قرار می گیرند٫ که در معاملات روز است.

b) بستن سرمایه گذاری باز:

سرمایه گذاری باز زمانی بسته خواهد شد که:

 1. قیمت بازار به سطح هدف برسد.پرداخت بستگی به انتخاب %بازگشت قبل از باز کردن سرمایه گذاری دارد
 2. اگر قیمت بازار به سطح ریسک برسد ٫ پرداخت صفر می باشد
 3. در پایان دوره معاملات : سرمایه گذاریهای باز به صورت خودکاردر آخر روز بسته شده٫ حتی اگر سرمایه گذاری در محدوده آستانه باشد.منطقه آستانه :محدوده قیمتی و جایی که قیمت بازاربسیار نزدیک به سطح ریسک می باشد و سرمایه گذاری باز نمی تواند به صورت خودکار بسته شود.
 4. به صورت خودکار٫ در هر زمان قبل از رسیدن سطح هدف و یا ریسک٫ تا زمانی که قیمت بازار در منطقه آستانه نباشد

مبلغ اعتبار حساب گوازی می شود٫بستگی به این دارد که قیمت بازار کمتر از پرداخت هدف باشد.نشانه پرداخت بر روی پنجره سرمایه گذاری بازدر زیر قسمت ستون پرداخت منعکس می شود

c) کپی از سرمایه گذاری باز موجود

گزینهای که به شمااجازه کپی ازسرمایه گذاری بازبا همان نماد٫ جهت٫ بازگشت % و سرمایه گذاری را می دهد با شرایط و قیمت فعلی بازار.این گزینه به مراحل روند باز کردن سرمایه گذاری سرعت می بخشد

d) حمایت از سرمایه گذاری

کارکرد 'پشتیبانی' اجازه نگاهداشتن به طور یکسان برای سطح هدف سرمایه گذاری باز و گسترش سطح ریسک را دارد٬ و٬ فرصت های بهتری برای رسیدن به هدف و موفقیت در سرمایه گذاری را ارائه می دهد

یک سرماپه گذاری باز می تواند معادل با مبلغ اولیه سرمایه گذاری شده در بلیط حمایت شود : هر 'پشتیبانی' مقدار 10٪ هزینه خواهد داشت

نمونه ای از یک سرمایه گذاری باز فعلی :

 • نماد : AUDUSD
 • مبلغ: 100$
 • بازگشت٪: 50%
 • پایین : جهت
 • فعلی سطح هدف :0.89208
 • فعلی سطح ریسک 0.89284

از قسمت پایین منو US$ 30 سرمایه گذار تصمیم می گیرد با اضافه کردن مبلغ و با کلیک کردن بر "تایید" از سرمایه گذاری باز حمایت کند

 • جدید سطح هدف :0.89208
 • جدید سطح ریسک 0.89299

سطح های جدید به شرح زیر خواهد بود

 • اگر سطح هدف برخورد کند٬ پرداخت US$ 177 خواهد بود مبلغ 100 $US سرمایه گذاری شده + بازگشت 50% +27$US حمایت( (حمایت 30$ - 10% هزینه)
 • اگر سطح خطربرخورد کند پرداخت 0$ خواهد بود
 • در صورتی که بلیط به صورت دستی بسته شودو یا اگر دوره معاملاتی به پایان برسد سرمایه گذار٬ پرداخت مشخص شده ای بر اساس قیمت بازار از نماد در زمان بسته شدن سرمایه گذاری باز دریافت می کند

توجه :جزئیات" حمایت و پشتیبانی " در زیر قسمت ’ سرمایه گذاری های باز ‘ نمایش داده می شوندبا بسته شدن بلیط تمامی جزئیات در "سرمایه گذاری بسته شده " و در قسمت گزارش " مانده حساب " در زیر قسمت همان شماره بلیط نمایش داده می شود

قبل از پشتیبانی

پس از پشتیبانی

گزارش سرمایه گذاری بسته (پس از بسته شدن بلیط)

پذیرفتن گزینه که درخواست خود رابرای باز کردن یک سرمایه گذاری می پذیرد
مقدار مقدار مورد استفاده برای یک سرمایه گذاری خاص می باشد
موجودی مقدار بودجه در دسترس برای انجام معاملات در حساب می باشد
گزارش حساب گزارش نمایش تمام بدهکاری و اعتبار ورودی به حساب می باشد
لغو کردن گزینه ای که لغو درخواست باز کردن یک سرمایه گذاری می باشد
تغییر رمز عبور قسمتی که در آن جزئیات دسترسی به حساب را می توان تغییر داد
کلاسیک روش معاملاتی ارائه شده توسط گوازی می باشد
بستن گزینه ای برای بستن یک سرمایه گذاری باز در قیمت بازار، قبل از رسیدن سطح "هدف" یا ریسک٫ ، تا زمانی که قیمت بازار در داخل بخش نباشد
سرمایه گذاری بسته گزارش نمایش لیست مفصل از سرمایه گذاری های بسته در یک چارچوب زمانی خاص
کپی گزینه ای برای باز کردن یک سرمایه گذاری جدید با همان نماد،جهت و بازگشت، در قیمت جاری بازار
اعتبار مقدار اعتبار حساب است
بدهی مقدار کسر شده از حساب است
تشريح نمایش جزئیات زیر با توجه به سرمایه گذاری های باز
 • روش تجارت
 • بازگشت
 • جهت
جزئيات در قسمت گزارش حساب که شامل توضیحات هر ورود و شماره بلیط می باشد قرار گرفته است
ورود عدد مرجع برای هرگونه اعتبار و یا کسری ورودکه می تواند مانده حساب را تغییر دهد
قیمت ورود قیمتی که در آن سرمایه گذاری به عنوان باز تایید شد
زمان ورود زمانی که یک سرمایه گذاری به عنوان باز تایید شد
قیمت خروج قیمتی که در آن سرمایه گذاری به عنوان بسته تایید شد
زمان خروج زمانی که یک سرمایه گذاری به عنوان بسته تایید می شود
گوازی روش جدید تجارت ابزار مالی و پلت فرم تجاری جدید.
سرمایه گذاری درخواست برای باز کردن یک سرمایه گذاری جدید پس از انتخاب نماد٫ بازگشت٫و مبلغ سرمایه گذاری
سرمایه گذاری مامی مبلغی که در حال حاضر در "سرمایه گذاری های باز" سرمایه گذاری شده است
قیمت بازار قیمت فعلی یک نماد
مانیتور جایی که قیمتهای بازاردر سرمایه گذاری باز فعلی در مقایسه با سطح هدف وخطر به صورت بصری به نمایش گذاشته می شود
اخبار سنجشی اتوماتیک برای شکستن و اخبار مهم
سرمایه گذاری های باز : نمایش تمام سرمایه گذاری هایی که در حال حاضر باز هستند تا زمانی که
 • برخورد سطح هدف و یا ریسک
 • سرمایه گذاری توسط مشتری بسته شود
 • سرمایه گذاری ها به صورت خودکار در پایان جلسه معاملاتی بسته شود.
پرداخت رداخت اشاره می کند به : زیر بخش سرمایه گذاری های باز اشاره به قیمت پنهانی٫ که در صورتی که بلیط به قیمت فعلی بازار بسته شود اعتبار حساب می شود : زیربخش گزارش حساب و گزارش سرمایه گذاریهای بسته موفقیت و دست یابی به پرداخت واقعی برای بلیط بسته
تجارت قسمتی از پلت فرم گوازی که در آن معاملات انجام می شود
شاخص محصول بخشی از پلت فرم گوازی که مشخصات نمادهایی که برای تجارت در دسترس می باشند را در بر می گیرد
گزارشات بخشی از پلت فرم گوازی که شامل تمام سوابق از حساب مشتری می باشد ( سرمایه گذاریهای بسته و گزارش حساب)
بازگشت درصد درصدی که مشتری می تواند انتخاب کند توسط مبلغ پرداخت که اگر به سطح هدف رسیده باشد تعیین می شود
ریسک سطح یک نماد است که در آن پرداخت از سرمایه گذاری صفر خواهد بود
پشتیبانی عملکردی که با اضافه کردن وجوه اضافی ( و حفظ همان سطح هدف ) به تیکت اصلی قادر به گسترش سطح خطر خاص است
نماد مخفف مورد استفاده برای شناسایی یک ابزار مالی خاص است که در دسترس برای تجارت در پلت فرم گوازی می باشد
هدف سطح یک نماد است که در آن پرداخت از پیش تعیین شده و اعتبار حساب سرمایه گذار خواهد شد
هدف پرداخت مبلغی که اعتبار حساب می شود در صورتی است که قیمت بازاربه سطح "هدف" دست یابد
بلیط شماره مرجع برای سرمایه گذاری می باشد
زمان زمانی که ورود صورت می گیرد
ابزار بخشی از پلت فرم گوازی می باشد که شامل منابع و اطلاعات در مورد چگونگی تجارت با گوازی می باشد
شرایط تجارت بخشی که شامل اطلاعات ونحوه تجارت باپلت فرم گوازی می باشد
روند کار نمایش از اطلاعات آماری در خصوص آخرین 20 سطح 'هدف' که برای هر نماد درهر مرتبه مواجه شدند٫ بستگی به انتخاب بازگشت کاربر به اضافه میله۲۱ حقیقی که نشان دهنده جهت بازار در حال حاضر است٫ دارد
نوع و طبقه بندی مشخصات در فرم ورود می باشد
فهرست پیگیریها جدولی که شامل اطلاعات بازار زنده٫ نمودار و آمار در بازار برای هر نماد قابل دسترس برای تجارت می باشد
برای دیدن چگونگی تجارت باپلت فرم گوآزی٬  وبرای مشاهده راهنمای کاربراینجا را کلیک کنید

گوازی عمومی

گوازی چه است؟
"گوازی راهی جدید و هیجان انگیز برای معاملات مالی و یک پلت فرم جدید است. اولین روش ارائه شده در معاملات تجاری توسط گوازی کلاسیک نامیده می شود سطح هدف و خطر این روش پیش بینی شده است و موارد زیر می باشد
 • الف:نماد
 • ب:بازگشت
 • پ:مقدار سرمایه گذاری
 • ت:جهت"
کجا می توانم اطلاعات بیشتری درمورد نحوه معاملات تجاری گوازی بدانم؟
اطلاعات در مورد نحوه تجارت با گوازی را در قسمت (ابزارها) جستجو کنید
چند نوع روش برای تجارت بازرگانی با گوازی ارائه شده است؟
در حال حاضر فقط روش کلاسیک برای تجارت با گوازی ارائه شده است ولی در آینه نزدیک روش های تجاری دیگری اضافه خواهد شدکه در حال حاضر مورد بررسی می باشد
در گوازی چه زمانی نمایش داده می شود؟
زمان نمایش داده شده در گوازی به وقت گرینویچ می باشد.GMT +3 تابستان به وقت و GMT+2 به وقت زمستان)
آیا نیاز به نصب و یا دانلود نرم افزار می باشم؟
"با گوازی شما در هر زمان و در هر کجا قادر به دسترسی به سیستم می باشید این پلت فرم مبتنی بر وب می باشد "
آیا گوازی حساب مجازی دارد؟
بله٫حساب مجازی در گوازی موجود می باشد٫از صفحه گوازی در وب سایت ما بازدید کنیدو شروع به تجارت کنید
پایه ارز در گوازی چه می باشد؟
پایه ارز در گوازی دلار امریکا می باشد
آیا تجارت با گوازی امن می باشد؟
"تجارت با گوازی امن است٫با فراهم کردن یک اتصال SSLامنیت و رمزگذاری بالا برای معاملات در سیستم معاملاتی برقرار شده است "
آیا گوازی روش و طریقه دیگری برای معاملات دارد؟
گوازی چندین روش برای انجام معاملات در آینده نزدیک خواهد داشت
آیا با موبایل می توانم معاملات با گوازی را انجام دهم؟
دانلود کنید GWAZY Trader برای اندروید Google play از را می توانید بله، اپلیکیشن
آیا GWAZY در زبان های دیگر در دسترس است؟
"گوازي در حال حاضر به زبانهاي انگليسي وعربي و فارسي و چيني ارائه ميشود "
هزینه ثبت نام در گوازی چه مقدار می باشد؟
ثبت نام در گوازی به صورت رایگان می باشد

افتتاحیه / دسترسی به حساب

چگونه میتوانم یک حساب کاربری با گوازی باز کنم؟
"چگونه میتوانم یک حساب کاربری با گوازی باز کنم؟ این فرایند بسیار ساده است و شامل ۴ مرحله می باشد ٭درخواست برای حساب آنلاین ٭ کپی گذرنامه و یا شناسنامه و قبض آب/برق/تلفن به نام خود شما یا یکی از بستگان درجه یک مثل پدر یا مادر برای اثبات آدرس محل سکونت ٭شارژ حساب ٭دریافت اطلاعات مربوط به سیستم و شروع به معامله"
اگر در ارتباط با روند ثبت نام مشکلی داشته باشم چه میتوانم بکنم؟
شما می توانید با تیم پشتیبانی از مشتری ما تماس بگیرید ویا با کمک از چت روم ما و یا با در خواست پاسخ به تماس
در صورت فراموش کردن شماره حساب ویا پسورد چه باید انجام دهم؟
اگر پسورد خود را فراموش  کردید لطفا  از طریق  امیل و    گفتگوی زنده یا تلفن و درخواست تماس با ما تماس بگیرید .
چگونه میتوانم از پلت فرم گوازی خارج شوم؟
برای خارج شدن از پلت فرم بر روی دکمه خروج از سیستم کلیک کنید
آیا می توانم بیشتر از یک حساب گوازی داشته باشم؟
هیچ محدودیتی برای تعداد حساب گوازی وجود ندارد و شما می توانید به هر تعداد که بخواهید حساب داشته باشید

پرداخت /برداشت

چگونه می توانم حساب گوازی خود را شارژ کنم؟
قسمت سپرده گذاری را در وب سایت ما مشاهده فرمایید.
حداقل سپرده چیست؟
حداقل سپرده برای باز کردن یک حساب GWAZY، 100 دلار است.
چگونه میتوانم از حساب گوازی خود برداشت کنم؟
قسمت برداشت از حساب را در وب سایت ما مشاهده فرمایید.
کجا می توانم مبلغی که از حساب گوازی وارد و خارج می شود را ببینم؟
"ببینید در قسمت گزارشات ‘Balance Book’ اطلاعات را می توانید در قسمت توجه:برای دیدن این قسمت لازم است به قسمت اعضاء بروید "

کلاسیک

کلاسیک عمومی

روش کلاسیک چیست؟
کلاسیک اولین روش معاملات تجاری است که توسط گوازی عرضه شده است این روش معاملاتی به صورت دستورالعمل سادهای پایه گذاری شده است که می تواند با موفقیت به مرحله پرداخت که از ریسک آن مشخص شده است برسد
-          چگونه می توانم معاملات گوازی را انجام دهم؟
برای روش کلاسیک شما باید:
 • انتخاب نماد
 • مبلغ مورد بازگشت
 • بر روی مبلغ سرمایه گزاری کلیک کنید.
 • بستگی به سمت و جهتی دارد که شما نسبت به بازار تجاری باور دارید
 • - ‘Invest’ کلیک بر روی دکمه
- ‘Open Investments’ بعد از انجام مراحل٫ سرمایه گذاری شما در قسمت پایین صفحه نشان داده می شود در
 • کپی کردن سرمایه گذاری قبل از برخوردمرحله هدف و ریسک
 • بستن سرمایه گذاری قبل از برخورد مرحله هدف و ریسک
 • انتظار برای بستن سرمایه گذاری بعد از برخورد مرحله هدف و ریسک
 • انتظار برای اتمام دوره معاملاتی
فهرست پیگیری چیست؟
بخشی از گوازی است که شامل قیمتهای بازار؛ نمودارها و ارقام زنده با توجه به نمادهای موجود برای تجارت می باشد.
نماد چیست؟
مخفف استفاده برای شناسایی یک ابزار مالی خاص که در دسترس برای معاملات در پلت فرم گوازی می باشد.لیست ازتمامی نماد را میتوانیدبه عنوان (فهرست محصول) در پلت فرم ببینید
کجا می توانم در مورد مشخصات هر نماد مطالعه کنم؟
Product Index’ برای اطلاعات بیشتر در مورد نمادها به این قسمت مراجعه کنید
کجا می توانم اطلاعات بیشتری در مورد شرایط تجارت بدانم؟
ببینید (اطلاعات بیشتر در ارتباط با شرایط تجارت را می توانید در قسمت (قوانین تجارت
آیا می توانم با گوازی با چندین نمادمعاملات تجاری انجام دهم؟
بله شما می توانید با چندین نماد در گوازی معاملات تجاری انجام دهید

هزینه ها / قیمت ها

آیا روش کلاسیک با کمیسیون در ارتباط است؟
پرداخت تنها هزینه می باشد وهیچ گونه کمیسیون با این روش مرتبط نمی باشد
یا در حساب کلاسیک اسپرد و یا هر هزینه دیگری وجود دارد؟
در حساب کلاسیک فقط هزینه پرداخت وجود دارد
الف) درآمد شرکت از گوازی چیست؟
" ویندزور درصد کمی از هدف پرداخت در معاملات دریافت می کنند، اما در صورتی که معامله به میزان ریسک برسد، ویندزور هیچ سود دریافت نمی کند. "
ب) درصدی که شرکت  بدست می آورده چیست؟
" درصد دریافت شده توسط این شرکت حدود 20٪ است، بسته به نوع نماد و درصد بازگشتی دارد. "
ج) در صورتی  که من سرمایه گذاری را قبل از سطح هدف ببندم چه؟
خروج زود هنگام، هیچ هزینه اضافی را شامل نیست، سود شرکتها بر اساس درصد پرداخت هدف می باشد در نتیجه پرداخت بالقوه در خروج زود هنگام را تحت تاثیر قرار نمی گذارد.

چگونه کلاسیک ترید کنیم

کلیک کنم؟ ‘UP’ چه زمانی باید بر روی این دکمه
"شما زمانی روی این دکمه کلیک می کنید که باور داشته باشید قیمت های داده شده در بازار در آینده نزدیک افزایش می یابد "
کلیک کنم؟ ‘DOWN’ چه زمانی بر روی دکمه
"شما زمانی روی این دکمه کلیک می کنید که باور داشته باشید قیمت های داده شده در بازار در آینده نزدیک کاهش می یابد "
آیا زمان مشخصی برای بستن معاملات وجود دارد؟
"تمام سرمایه گذاریها در گوازی بر روی معاملات روز انجام میشود بستن یک معامله باز به رسیدن مرحله هدف و یا ریسک به آخر دارد شما می توانید برای تحقیقات بیشتربه این قسمت بروید “Product Index’ "
چه نمادهای معاملاتی در گوازی به روش کلاسیک موجود می باشد؟
"Product Index’ لیست نمادها برای معاملات گوازی رادر این قسمت مشاهده کنید ارز فارکس، CFD فلزات گرانبها، انرژی CFD "
کجا می توانم پیشروی معاملات در حساب خود را ببینم؟
معاملات باز در پلت فرم در این قسمت اخبار و اخطار قابل مشاهدمی باشده
حداقل مبلغ معامله برای روش کلاسیک در گوازی چه مقدارمی باشد؟
حداقل مبلغ هر معامله برای روش کلاسیک در گوازی ۱۰ دلار می باشد
حداکثر مبلغ هر معامله برای روش کلاسیک در گوازی چه مقدار می باشد؟
حداکثر مبلغ هر معامله برای روش کلاسیک در گوازی ۲۵۰ دلار می باشد
آیا محدودیت خاصی برای معاملات باز وجود دارد؟
بله مبلغ معین شده برای سرمایه گذاری در هر زمان ۱۰۰۰ دلار می باشد
آیا می توانم مقداری متفاوت به غیر از عناوین سرمایه گذاری ذکر شده استفاده کنم؟
مقدار معامله باید بر مضرب 10 باشد، برای مثال 10، 20، 30 و به همین ترتیب.
چه گزینه های برای بازگشت سرمایه گذاری توسط روش تجاری GWAZY 'کلاسیک' ارائه می شود؟
درGWAZY گزینه های متفاوتی برای بازگشت ارائه می شود که چندهای آن 25٪، 50٪، 100٪ و 200٪ است. بنابراین امکان انتخاب گزینه بازگشت برای شما می باشد. گزینه بازگشت را در سطح هدف منعکس می شود.
چند مدت یکبار قیمت های ارز در بازار به روش کلاسیک تغییر می کند؟
قیمت های ارز در گوازی بستگی به قیمت های ارز در بازار حقیقی دارد
چگونه می توانم قیمت های داده ها در گوازی در کلاسیک را مشاهده کنم؟
برای مشاهده نمودن قیمت ها شما باید به این قسمت بروید Watchlist
چرا من نمی توانم با کلاسیک معامله کنم؟
"نمادهای مشخص شده شما در معاملات موجود نمی باشد.
 • شما در حال انجام معاملات در ساعتی خارج از ساعت بازار هستید.
 • سرمایه شما کافی نمی باشد.
 • مبلغ برای انجام معامله باز به آخر رسیده است.
 • دوره تمام شده است.
پایلن دوره چیست؟
اگر هیچ معاملاتی در یک حساب در طول یک بازه زمانی خاص انجام نشود، شما به طور خودکار از سیستم به دلایل امنیتی خارج می شود.
چرا دکمه ‘UP’ and ‘DOWN’ به رنگ طوسی می باشد؟
در صورتی که شما هنوز جهت را به سمت بالا و پایین انتخاب نکرده باشید این دکمه ها طوسی می باشند
یا می توانم جهت را بین بلا و پایین تغییر بدهم؟
شما به آسانی می توانید جهت را عوض کنید ویا برای لغو کردن سرمایه گذاری بر روی‘Cancel’ کلیک کنید
چیست و عمل کرد ان چه گونه می باشد؟‘Trends’ bars اندیکاتور
این اندیکاتور سوابق اماری خاص در مورد به بیستم سطح هدف گذشته عمل کرده هر نماد می باشد. با توجه بر روی گزینه بازگشت انتخاب شده توسط سرمایه گذار و در علاوه بر بار زنده بیستم یکم که که نشان دهنده جهت فعلی بازار می باشد. عدی که بر کنار بارهای ابی نشان داده می شود نشان دهنده تعداد هدف های عمل کرده صعودی می باشد. و عددی که بر کنار بارهای نارنجی نشان داده می شوند نشان دهنده تعداد هدف های عمل کرده نزولی می باشند.
یا میتوانم به سودکردن در ارتباط با‘Trends’ در ‘Watchlist’ اعتماد کنم؟
‘Trends’ در بیشتر مواقع به هدف رسیدن برای سرمایه گذاران را نشان می دهددر هر صورت این مورد بیشتر برای راهنمایی از داده ها در بازار می باشد
گزینه "کپی" از روش کلاسیک چیست؟
گزینه "کپی" یکی از ویژگی های است که در پنجره سرمایه گذاری های باز در دسترس است. این شما را قادر می سازد برای کپی کردن یک معاملعه با ایجاد یک معاملعه جدید تحت همان شرایط (میزان سرمایه گذاری، نماد، بازگشت و جهت)، اما در قیمت جاری بازار باز می شود.
گزینه "بستن" از روش کلاسیک چیست؟
گزینه "بستن" یکی از ویژگی های است که در پنجره سرمایه گذاری های باز به شما اجازه می دهد برای بستن یک سرمایه گذاری باز قبل از "هدف" یا "ریسک" عمل کنید.
چگونه می توانید % بازگشت انتخاب کنید؟
شما می توانید از % بازگشت در فهرست گزینه های معاملاتی انتخاب کنید
از کجا می توانید پیشینه سرمایه گذاری های خود را مشاهده کنم؟
"پیشینه سرمایه گذاری را می توان تحت عنوان 'سرمایه گذاری بسته' در بخش گزارش ها مشاهده کنید. توجه: برای مشاهده این اطلاعات، شما باید وارد سیستم شوید. "
موجودی فعلی من در کجا مشاهده می شود؟
موجودی فعلی حساب خود را در منوی اصلی پلت در کنار "موجدی" نمایش داده می شود.
مقدار کل مقدار سرمایه گذاری شده در کجا مشاهده می شود؟
مقدار کل مقدار سرمایه گذاری شده در منوی اصلی از پلت فرم در کنار 'سرمایه گذاری' نمایش داده می شود.
مانیتور چیست؟
این یک صفحه نمایش از قیمت بازار در حال حاضر در مقایسه با هدف/سطح ریسک سرمایه گذاری باز شما می باشد.
در کجا سطح هدف و خطر من پس از انتخاب کردن "بالا" یا "پایین" مشاهده می شود؟
هنگامی که شما "بالا" یا "پایین" را کلیک می کنید، هدف خود و سطح خطر را با دو خط با رنگ های مختلف بر روی نمودار مشاهده می کنید.
آیا می توانم نماد مشابه را با بازگشت های مختلف معامله کنم؟
بله، شما می توانید نماد مشابه با گزینه های بازگشت مختلف را از روش 'کلاسیک' معامله می باشند.
یا می توانم نماد مشابه را با گزینه های بازگشت مختلف معامله کنم؟
بله، شما می توانید نماد مشابه با گزینه های بازگشت مختلف را از روش 'کلاسیک' معامله می باشند
معنی گزینه "سرمایه گذاری های باز" چیست؟
 • نشان '#' نمادی از سرمایه گذاری های باز شما است.
 • زمان ورود زمان دقیق که شما یک سرمایه گذاری باز کردید نشان می دهد.
 • ""Symbol"" اشاره به ابزار مالی است که شما در حال معامله هستید.
 • ""َAmount"" نشان مقدار که شما سرمایه گذاری کرده اید است.
 • “Description” نشان دهنده روش تجاری، بازگشت و گزینه جهت است که شما برای آن سرمایه گذاری خاص انتخاب کره اید.
 • “Target” اشاره به قیمتی است که در صورت رسیدن سرمایه گذاری شما با آن، پرداخت می شود.
 • “Monitor” نشان دهنده موقعیت سرمایه گذاری باز شما دریک حال حاضر در مقایسه با هدف و ریسک می باشد.
 • “Risk” اشاره به قیمت که اگر سرمایه گذاری شما به آن نزدیک خواهد شد که در آنپرداخت صفر است.
 • ""Options"" اشاره به عملکرد باز و بستن هست."
قیمت بر اساس چیست و چرا تنها یک قیمت وجود دارد؟
فقط یک قیمت ارائه می شود، که میانگیری به طور متوسط ​​از قیمت خرید و فروش می باشد
آیا قیمت های که در فهرست قیمت بازار دیده میشود حقیقی است؟
بله، قیمت نشان دهنده قیمت بازار حقیقی می باشند.
بازه زمانی نمودار چیست؟
نمودار دارای بازه زمانی 30 دقیقه می باشد در هر 15 ثانیه به روز می شود.
آیا می توانم بازه زمانی نمودار را تغییر دهم؟
نه برای این روش معاملاتی خاص.
آیا لوریج در روش کلاسیک وجود دارد؟
لوریج در روش کلاسیک موجود نمی باشد
آیا نمادهای دیگر در دسترس برای تجارت هست؟
نمادهایی که برای تجارت در دسترس هستند در فهرست “Watchlist” نمایش داده می شود.
آیا من می توانم سرمایه گذاری ام را یک شبه باز نگه دارم؟
سرمایه گذاری تنها روزانه معامله می شو د و امکان باز نگهداری شبانه نیست.
آیا می توانم مقدار، جهت و یا گزینه بازگشت در سرمایه گذاری باز را عوض کنم؟
هنگامی که یک سرمایه گذاری باز شده است، شما تنها می توانید برای کپی کردن یا بستن آن اقدام کنید.
آیا امکان معامله برای نفت خام و یا سهام امریکا در زمان بسته بودن بازار وجود دارد؟
همانند هرنوع symbol دیگری سهام امریکا و نفت خام فقط در زمان ساعات معاملات بازار موجود می باشد٫برای اطلاعات بیشتر شما می توانید به صفحه ‘Product Index’ مراجعه کنید
چگونه 'پشتیبانی' تابع کار می کند؟
توضیح 'تابع پشتیبانی ' در زیرقسمت راهنمای کاربر گوآزی در دسترس می باشد
چه زمانی می توانم از'حمایت' تابع استفاده کنم ؟.
تابع پشتیبانی اجازه می دهد تا شما سطح ریسک یک سرمایه گذاری باز رابا اضافه نمودن بودجه برای حمایت از بلیط خود حرکت دهبد
آیاهر گونه هزینه دیگری برای 'حمایت تابع' وجود دارد؟.
هر 'پشتیبانی' مشمول مقدار 10٪ هزینه می باشد

مجموعه ویدئو

فیلم های ارائه شده در اینجا توسط گوآزی ارائه شده است
هدف از این فیلم ها ارائه درک بهتر برای سرمایه گذاران از پلت فرم گوآزی بوده است ٬ برای . روش های تجاری و همچنین برای بهینه سازی تکنیک های تجارت و عملکرد آن

How To Utilize The Gwazy Return Percentages

Learn how to maximize your returns with GWAZY using the various return percentages

آموزش: نحوه استفاده از کپی

می آموزد چگونه با کپی کردن معامله می توان در وقت صرفه جویی نمود و هر حرکتی که مایلید را به دست آورید.

آموزش: نحوه استفاده از بستن

می آموزد چگونه می توان با استفاده از امکان بستن، روند ضرر را متوقف کرد و به سود کمی رسید و اسکالپ کرد.

آموزش: نحوه استفاده از پشتیبانی

می آموزد که چگونه با استفاده از پشتیبانی می توان در فضاهای فرار بازار با سایر گوازیرها رقابت نمود.

مرور کلي گوازي

یاد بگیرید چگونه با گوآزی کار کنید

گوازي ضد فارکس سنتي

مزایای معامله گوازی در مقایسه با روش های معاملاتی سنتی

استفاده از کوتاه مدت روند

ايجاد معاملات سودآور با شناسایی روند کوتاه مدت

معرفی روندهای یکسو

معاملات سود ده با معرفی نمودن روندهای یکسو، تشخیص بالاترین و پایین ترین نقطه ها، داشتن بهترین نقاط ورود و بهره برداری از اخبار

بازارهای گیج کننده

یاد بگیرید گوازی چگونه اجازه می دهد شما با استفاده از انواع استراتژی ها و چگونگی شناسایی روندهای کوتاه مدت در شرایط بازارهای گیج کننده معامله کنید.

معرفی گوازی

مقدمات معرفی معاملات گوازی
: هشدار ریسک
فیلم هاتنها جهت اطلاعات بیشتر ارائه شده است و و هیچ اطلاعاتی در فیلم به منزله یک درخواست به منظور خرید و یا فروش هر نماد مالی،نمی باشد٬ به عنوان پایه برای هر تصمیم سرمایه گذاری نمی باشد. برای بررسی ویژگی های پلت فرم، استراتژی، و برنامه کاربری و ابزار های مختلف که در دسترس برای درک بهتر از پلت فرم گوآزی می باشند توصیه می شود و تکنیکهای تجاری برای اولین بار در حساب مجازی قبل از اینکه معاملات را در حساب حقیقی آغاز کنید
در مجازی در دسترس نیست

نظرات

ببینیم معامله گران گوازی چه میگویند!
هشدار خطر
تجارت در ابزارهای مالی سطح قابل توجهی از ریسک و یا از دست دادن تمامی سرمایه را به همراه دارد شاید برای تمامی سرمایه گذاران مناسب نباشد؛ لذا از شما خواهشمندیم اطمینان حاصل کنید که متوجه اهداف سرمایه گذاری خود هستید سطح تجربه٬ اشتیاق ریسک و در صورت نیاز کمک از مشاور مالی مستقل